Agenda en uitgaanstips

23 juli Nationale Feestdag Egypte

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 13
Deze week 13
Deze maand 171
Sinds 11-2008 569521

Het Arabische alfabet 

 

 

Het Arabische alfabet - Abjadijah Arabijah
Het Arabische alfabet is een medeklinkerschrift. Medeklinkers staan centraal. Klinkers worden aangegeven door tekens boven en onder de medeklinkers. Het Arabisch wordt van rechts naar links gelezen. Het is ook een vloeiend schrift: Het Arabisch wordt altijd in een vloeiende lijn aan elkaar geschreven. Dat maakt het voor een beginner lastig om Arabisch te lezen, omdat individuele lettertekens moeilijk te onderscheiden zijn.
Daarnaast hebben lettertekens een iets afwijkende vorm afhankelijk van of ze aan het begin, in het midden, of aan het eind van een woord staan.

 

Nr. Eind-vorm Midden-vorm Begin-vorm Isolaat- vorm Naam Uitspraak Opmerkingen
1 ـا ـا ا ا Alif a, i, u De letter Alif is een een klinkerdrager. Deze letter kan de klanken A, I en U vertegenwoordigen.
2 ـب ـبـ بـ ب Ba b  
3 ـت ـتـ تـ ت Ta t  
4 ـث ـثـ ثـ ث Tha th Als in het Engelse think.
5 ـج ـجـ جـ ج Jim g Als in game.
6 ـح ـحـ حـ ح Ha h Een zeer nadrukkelijke H.
7 ـخ ـخـ خـ خ Cha ch Als in lach of als in Bach.
8 ـد ـد د د Dal d  
9 ـذ ـذ ذ ذ Dhal dh  
10 ـر ـر ر ر Ra r  
11 ـز ـز ز ز Zai z  
12 ـس ـسـ سـ س Sin s  
13 ـش ـشـ شـ ش Sjin sj Als in het Engelse woord ship.
14 ـص ـصـ صـ ص Sad s  
15 ـض ـضـ ضـ ض Dad d  
16 ـط ـطـ طـ ط Tah t Een sterke, nadrukkelijke T.
17 ـظ ـظـ ظـ ظ Thah th Een zeer nadrukkelijke Th, ongeveer als in het Engelse woord this.
18 ـع ـعـ عـ ع Ain a De moeilijkste klank van het Arabisch. Als een soort van A-klank, maar van heel diep uit de keel.
19 ـغ ـغـ غـ غ Gain gh / r Als de Franse R in Paris.
20 ـف ـفـ فـ ف Fa f  
21 ـق ـقـ قـ ق Qaf q / k Een K-klank die diep vanuit de keel komt.
22 ـك ـكـ كـ ك Kaf k  
23 ـل ـلـ لـ ل Lam l  
24 ـم ـمـ مـ م Mim m  
25 ـن ـنـ نـ ن Nun n  
26 ـه ـهـ هـ ه Ha h  
27 ـو ـو و و Waw w / oe  
28 ـي ـيـ يـ ي Ya j / i / ai  

 

 

 

 
  2023 Harmen Schoonekamp | Contact | TalennetSitemap

Citaat van de dag

"De hel, dat zijn de anderen.
Ferri janë të tjerët. "
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Nota bene

Dit domein is net nieuw binnen Talennet. De meeste inhoud moet nog geplaatst worden.